Bønsvig-Stavreby Vandværk

VEDTÆGTER

Sidst ændret: 12. september 2015

 

Navn og hjemsted

§1

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Bønsvig - Stavreby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune.

 

Formål

§2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige ud- videlser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

Medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i foryningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Vordingborg Kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

§5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.

Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

For tilslutning af matt. nr. 11e m.?. Bønsvig by, Jungshoved sogn & 14 b. m.?. Bønsvig by, Jungshoved sogn, (48 parceller, der er omfattet af grundejer foreningen "Stodderstubben") er betalingen efter det til enhver tid gældende takstblad og tillæg til takstbladet.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifte erklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifte-erklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

Udtræden af selskabet

§6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

Levering til ikke medlemmer (købere)

§7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand.

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.

 

Generalforsamling

§8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem, med angivelse af dagsorden.

Forslag til ændring af vedtægterne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, fremsendes til bestyrelsen senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

Forslag til ændringer i vedtægterne vil blive opslået på vandværkets hjemmeside mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af stemmetællere

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af revisor og suppleant

Eventuelt

 

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret / registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een kritisk revisor.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriflig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

 

Stemmeret og afstemninger

§9

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

Bestyrelsen

§10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og / eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

Tegningsret

§11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab

§12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31 december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales medlemmerne.

Revision af regnskaberne kan foretages af de generalforsamlings valgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

§13

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne , f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

Ikrafttræden

§14

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generelforsamling den 11. december 1974 og er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 25. juli 2015 og vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling den 12. september 2015

 

 

(Tekst i parantes og kursiv er redaktionelle bemærkninger og ikke en del af vedtægterne.)


Driftstatus

 

Normal drift

 


 

Dit vandværk

Bønsvig-Stavreby Vandværk

Søparkvej 2

4720 Præstø

 

Mail: b-svand@b-svand.dk

Tlf.: 51706064

CVR 52427916


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Bønsvig-Stavreby vandværk har en hårdhed på 17-19 dH